Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

De synode kan, in bijzondere gevallen en in overleg met de betrokken kerkelijke hoogleraar, ook een rijks- of gemeentelijk hoogleraar uitnodigen een opdracht te aanvaarden tot het onderwijs in een of meer der vakken, welke als onderdeel van de opleiding en vorming door de kerkelijke hoogleraren zouden moeten worden gedoceerd.