Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Alvorens de generale synode tot zulk een benoeming overgaat, doet de commissie voor het theologisch hoger onderwijs — na overleg met de vergadering van de hoogleraren der Kerk en gehoord het advies van de theologische faculteit, waar de te benoemen hoogleraar zal werkzaam zijn — haar een aanbeveling met tenminste drie namen toekomen.