Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 27.

Secretariaten en instituten.

Lid
7

Deze generale regeling bevat in ieder geval
a. een omschrijving van het arbeidsveld en de taak van zulk een instituut;
b. de instelling van een curatorium van of commissie van toezicht op dat instituut, waarvan de leden — al of niet op voordracht of aanbeveling van derden — door de generale synode worden benoemd;
c. de bepaling, dat de financiële opzet en de begroting van zulk een instituut de voorafgaande goedkeuring behoeven van de generale financiële raad;
d. nadere bepalingen omtrent de verhouding tot en de samenwerking van zulk een instituut met het generale secretariaat der Kerk.