Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 5

Degene die een zodanige opleiding ontvangen heeft, hetzij aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, hetzij aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, en staat naar het ambt van dienaar des Woords, dient zich te onderwerpen aan een kerkelijk examen.
De deputaten daartoe aangewezen door de particuliere synode waaronder de kerk ressorteert, die als eerste de kandidaat in haar ledenregister heeft ingeschreven, nemen het examen af. De classis, waaronder de genoemde kerk ressorteert, stelt diegene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, op voorstel van de deputaten van de particuliere synode beroepbaar, tenzij zij daartegen overwegende bezwaren heeft. Een en ander geschiedt overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.