Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 19

Indien de kerkenraad en de classis, met medewerking en goedvinden van de deputaten van de particuliere synode, oordelen dat een dienaar des Woords die aan een gemeente verbonden is, zonder dat er goede grond is voor het verlenen van emeritaat of voor het oefenen van kerkelijke tucht, de bekwaamheid mist om enige gemeente met stichting te dienen of enige functie als dienaar des Woords met stichting te vervullen, zal een volledig ontslag uit de dienst slechts kunnen volgen, wanneer de particuliere synode met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen dat oordeel bevestigd en, in geval van appèl, de generale synode deze beslissing bekrachtigd heeft.

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing voor een dienaar des Woords bedoeld in artikel 12. Alsdan berust de beslissing bij de particuliere synode indien hij aan een classis is verbonden en bij de generale synode indien hij aan een particuliere synode of de generale synode is verbonden.