Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 18

Een meerdere vergadering kan aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, een beperkende bepaling verbinden inzake het vervullen van tot zijn ambt behorende werkzaamheden, indien de dienaar des Woords naar haar oordeel de kerken niet met stichting zal kunnen dienen. Het opnemen van een dergelijke bepaling zal evenwel een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen behoeven.