Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 17

In het onderhoud van de emeritus, en na zijn overlijden in dat van de nabestaanden, zal worden voorzien overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen, voor zover de verantwoordelijkheid hiervoor niet berust bij anderen als bedoeld in artikel 16.
Deze voorziening geschiedt voor rekening van de gezamenlijke kerken, met inbreng van een bijdrage van de dienstdoende dienaren des Woords, die daarvoor in aanmerking komen. De uitvoering hiervan berust bij de daartoe door de generale synode aangewezen deputaten overeenkomstig de door haar vastgestelde bepalingen.