Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 16

Indien een dienaar des Woords arbeid aanvaardt als bedoeld in artikel 11 of artikel 12, berust de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, bedoeld in het eerste lid, bij de gemeente respectievelijk de meerdere vergadering waaraan hij voor die arbeid verbonden is, tenzij anderen die verantwoordelijkheid hebben aanvaard overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.