Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 12

Een dienaar des Woords of een proponent die, met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen, door een meerdere vergadering wordt geroepen tot arbeid in haar opdracht ten behoeve van in haar samenkomende kerken, welke arbeid een geestelijk karakter draagt en met de roeping tot de verkondiging van het Evangelie in rechtstreeks verband staat, zal de eer en de naam van een dienaar behouden respectievelijk ontvangen en worden verbonden aan de meerdere vergadering die hem benoemt, in dienst van de kerken in haar ressort. Een meerdere vergadering kan zulk een benoeming slechts verrichten indien de desbetreffende arbeid — naar het tevoren door haar ingewonnen oordeel van de deputaten, daartoe door de generale synode benoemd — aan de bovengenoemde vereisten voldoet.