II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk I.
Het kerkelijk Bestuur in de enkele Gemeenten en de Ringen.

Tweede afdeeling.
De Ringen.

Artikel
29

De ringen vergaderen, zoo dikwerf zij dit noodig achten, in de hoofdplaats van den ring, of in eenige andere plaats, door hen zelve te bepalen, en kiezen jaarlijks uit hun midden een Praetor, Vice-Praetor, Scriba en Quaestor.
De Waalsche predikanten zijn leden der ringsvergadering. 1)


1) De Synode van 1871 oordeelde, dat de Waalsche predikanten als leden van de ringsvergadering moeten beschouwd worden voor zooveel betreft de werkzaamheden vermeld in art. 30, al. 2. Hand. 1871 bl. 345.