Inhoud.

 

 

 

blz.

 

Woord vooraf

3

1.

Verscheidenheid van Kerkinrichting in het algemeen

5

2.

Verscheidenheid van Eeredienst en Ambt

9

3.

Verscheidenheid in uitlegging der Bijbelsche gegevens

16

4.

Jezus en de Kerk

25

5.

De Gemeente te Jeruzalem

29

6.

De zeven mannen van Hand. 6

35

7.

Breedere vergaderingen en Hand. 15

39

8.

De Heiden-Christelijke Gemeenten

44

9.

Huisgemeenten

52

10.

De Geestes-ambten

57

11.

Oudsten, Opzieners en Diakenen

63

12.

De Vrouw in het Ambt

69

13.

Slechts drie Ambten volgens den Schriftuurlijken grondslag der Kerkorganisatie?

75

14.

De Zendingstaak der Kerk en hare Organisatie

80

15.

Persoonlijke Gezagsoefening of Kerkeraden en breedere Vergaderingen?

84

16.

Leertucht

91

17.

De Brief van Clemens aan Korinthe

99

18.

De Eeredienst in zijn Ontwikkeling

103

19.

De Dienst des Woords

107

20.

De Avondmaalsviering

113

21.

Het Liefdemaal

120

22.

De Doop

122

23.

Geen Sacramentalisme

125

24.

Slotbeschouwing

131