Onder het Kruis.

Art. VII. Niemand zal tot den dienst des Woords beroepen worden, zonder zich in eene zekere plaats te stellen, ten ware dat hij gezonden worde om hier of daar te prediken in de gemeente onder het Kruis, of anderszins om Kerken te vergaderen.

Niemand zal tot den dienst des Woords beroepen worden, zonder zich in eene zekere plaats te stellen.
De plaatselijke kerk is grondslag en punt van uitgang. Het lichaam van Christus openbaart zich plaatselijk. Die plaatselijk geïnstitueerde kerk is in zichzelf compleet. Juist daarom is kerkverband confoederatie van een aantal plaatselijke kerken en is er geen plaats voor dienst des Woords buiten de plaatselijke kerken. In Rome werd men eerst dienaar van een groot genootschap en daarna eerst van eene plaatselijke kerk. Onder Rome waren clerici vagi, rondreizende monniken. In het begin der Reformatie waren er ook veel rondreizende predikanten, die aldus voor hun onderhoud zorgden.

|54|

De Synode van 1571 noemde ze „buikdienaars”.
Ze deden het om een onderhoud te vinden.
Volgens art. 4 van de K.O. moet er een kerk zijn die roept, dus door de roeping is men reeds aan de kerk verbonden. Een dienaar wordt niet geroepen door een geheel van kerken. Afwijking van de Friesche kerken is, dat ze een roeping van de classe wilden. Men kan iemand niet in blanco roepen. Men moet weten waar het Woord, de Doop en het Avondmaal te bedienen is.
Een uitzondering werd gemaakt voor de kerken onder het Kruis, zooals in de Zuidelijke Nederlanden. Om de vervolging hadden de kruiskerken vaak geen kerkeraad. Het was moeilijk om daar een predikant in eene bepaalde plaats te stellen. Ook waren de plaatsen zonder vorm van kerk uitgezonderd.
Tot den dienst van de Kruiskerken werd een predikant in dienst van genabuurde kerken gebruikt. Zoo waren de Kruiskerken van België opgedragen aan Zeeland.
Deze uitzondering geldt ook voor de Zending. De heidenen gaan niet beroepen. Toch is ook onder hen kerkelijke institutie noodig. De genabuurde kerken moeten dan daarvoor zorgen.
De zending was in 1619 niet aan de orde. Men wist er weinig van maar toch ligt het in het artikel opgesloten.


Rutgers, F.L. (1892-)


COMMENTAAR OP
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 7
Kerkorde GKN (1892) Art. 7