Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Weigert deze kerkeraad de toestemmiing te verlenen — welke weigering met redenen omkleed behoort te worden medegedeeld en binnen veertien dagen schriftelijk gemeld moet worden aan de kerkeraad, waar de Doop zou plaats vinden — dan kunnen de ouders of verzorgers van het kind zich beroepen op de provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.