Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

De classis zal eenmaal per twee jaar ten minste twee van de meest ervaren en geschikte dienaren des Woords aanwijzen, om in alle kerken visitatie te verrichten. Zij kan naast deze dienaren des Woords ook hiervoor geschikte ouderlingen aanwijzen.

De visitatoren zullen onderzoeken of de ambtsdragers zowel persoonlijk als gezamenlijk hun taak trouw vervullen, zich aan de zuivere leer houden, de bepalingen van de kerkorde naleven en zo goed zij kunnen met woord en daad de opbouw en de uitbreiding van de gemeente bevorderen.

Het doel van de visitatie is het tijdig vermanen van ambtsdragers bij wie in een of ander opzicht nalatigheid geconstateerd wordt,  en het met raad en daad meewerken aan de vrede, de opbouw en het welzijn van de kerken. Buitengewone visitatie kan ook plaats vinden op verzoek van een kerkenraad of van leden van een gemeente.

De visitatoren zullen van hun bevindingen schriftelijk rapport uitbrengen aan de classis.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Kerkvisitatie

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 44
Kerkorde GKv (1978) Art. 44