Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Als iemand van oordeel is dat hem door een uitspraak van een mindere vergadering onrecht is aangedaan, als hij een besluit van een vergadering in strijd acht met bepalingen van de kerkorde of als hij door woord of daad het welzijn van de kerk geschaad acht, kan hij in appèl gaan bij de meerdere vergadering.

Als iemand het besluit van een vergadering in strijd acht met duidelijke uitspraken van het Woord van God is hij verplicht in appèl te gaan bij de meerdere vergadering.

De uitspraak die bij meerderheid van stemmen is gedaan zal als bindend worden aanvaard, tenzij bewezen wordt dat zij in strijd is met het Woord van God of met de kerkorde.

Onverminderd het recht van appèl bestaat de mogelijkheid bij de eerstvolgende gelijksoortige vergadering een verzoek tot revisie van een gedane uitspraak in te dienen. Dit verzoek dient op dezelfde wijze met redenen omkleed te zijn als een appèl of dient anderszins een element te bevatten dat bij het doen van de uitspraak buiten beschouwing was gebleven of onvoldoende was gewogen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Bezwaar
Beroep
Hoger beroep
Rechtskracht
Herziening

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 31
Kerkorde GKv (1978) Art. 31
Kerkorde NGKerk (2011) 23