Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

Ten aanzien van de dienaren des Woords zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar gelijkheid, zowel wat betreft de plichten als de rechten die hun ambtswerk met zich brengt, een en ander ter beoordeling van de kerkenraad en, indien nodig, van de classis.

Hetzelfde beginsel dient ook in acht te worden genomen met betrekking tot ouderlingen en diakenen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Collegialiteit
Taakverdeling tussen ambtsdragers

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 17
Kerkorde GKv (1978) Art. 17