Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

Voor de toelating tot het ambt van dienaar des Woords is een door de kerken erkende theologische opleiding vereist.

Degene die een zodanige opleiding ontvangen heeft en staat naar het ambt van dienaar des Woords, dient zich te onderwerpen aan een kerkelijk examen.

De deputaten daarvoor aangewezen door de synode nemen het examen af ten overstaan van de classis waaronder de kerk ressorteert waar de kandidaat is ingeschreven. Dit examen zal zowel de leer als het leven van de kandidaat betreffen. De classis stelt diegene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, op voorstel van de deputaten van de synode, beroepbaar, tenzij zij daartegen gegronde bezwaren heeft.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Beroepbaar stellend onderzoek
Opleiding van de predikant

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 4
Kerkorde GKv (1978) Art. 5
Kerkorde NGKerk (2011) 5