Die tug

Onderlinge toesig van die ampsdraers

Die predikante, ouderlinge en diakens sal onderling christelike sensuur uitoefen en mekaar insake die bediening van hulle amp aanspoor en vriendelik teregwys.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Censura morum

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 73
Kerkorde FRCA (2003) 78
Kerkorde GKN (1905) Art. 81
Kerkorde GKSA (2000) 81
Kerkorde GKv (1978) Art. 81