Die tug

Tugmaatreëls

Die kerkraad sal toegang tot die nagmaal van die Here weier aan diegene wat die kerklike vermaning hardnekkig verwerp, of wat 'n openbare, of in ander opsigte ernstige sonde, begaan het.

Indien hy na talryke daaropvolgende vermanings geen teken van berou toon nie, sal die kerkraad as uiterste maatreël tot ekskommunikasie oorgaan, waarby die vasgestelde formulier gebruik moet word.

Niemand mag geëkskommuniseer word sonder die instemming van die klassis nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Ontzegging van het avondmaal
Excommunicatie
Goedkeuring door de classis

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 68
Kerkorde FRCA (2003) 73
Kerkorde GKN (1905) Art. 76
Kerkorde GKSA (2000) 76
Kerkorde GKv (1978) Art. 76