Die ampte

Kerkraad en evangelisasie

Die evangelisasie moet daarop gerig wees om hulle wat God nie ken nie of van Hom en sy diens vervreemd is, deur belydenis van die geloof volgens die gereformeerde leer by die gemeente van Christus te voeg. Die kerkraad sal toesien dat daar vanuit hierdie doelstelling gewerk word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Missionaire arbeid

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 26