Particuliere Vragen.

Artikel
16

Is gevraagt wat middel ’er zy om de Kerken-Ordening te doen effectueeren, en tot eenen voorslag, of het niet goed ware eenen byzonderen Kerkenraad te stellen ex Politicis & Ecclesiasticis, om alle voorvallende zaaken te oordeelen en te effectueeren? Antwoord, Dat voor deezen tyd genoeg is, zyn Excell. te verzoeken, dat hy de geraamde Kerken-Ordening des Synodi wil authoriseeren, en by gewoone middelen doen onderhouden, en zoo daar eenige abuisen voorvallen, zal naar gelegentheid des tyds remedie daar toe mogen gezogt worden.