Dabunt autem operam Ministri, ut quicunque testimonium postulabunt eos qua de causa migrare velint, interrogent, negentque praecisè testimonium, si non satis iustam profectionis esse causam deprehenderint, cauebuntque ministri et Diaconi, ne procliues et faciles sint in exonerandis Ecclesiis suis pauperibus, quibus alias nulla necessitate gravent; quibus testimonium dandum esse censebunt, in eo nomina et cognomina eorum, vnde oriundi sint, quod sit eorum opificium, quae causa migrationis, quamdiu in ea Ecclesia egerint, quomodo se gesserint, quo tempore inde proficiscantur, quo se recipere statuerint, et alia eiusmodi ascribent.

De Dienaren1) sullen daer op letten, datse allen den ghenen die attestatie ofte ghetuyghnisse begheeren, vraghen uyt wat oorsaeck sy begheeren te vertrecken, ende bevindende d’oorsaeck des vertrecx niet genoeghsaem te zijn, den soodanighen attestatie weygheren. De Dienaren ende Diaconen sullen oock toesien, datse niet te seer ghenegen zijn hare Kercken van de armen te ontlasten, met welcken sy andere Ghemeynten sonder eenighen noot beswaren. Ende soo wien sy attestatie geven, sullen2) haer naem, toe-naem, Vader-landt, ende hant-werck in den Brief uyt-drucken, mitsgaders de oorsaeck hares vertrecx, ende hoe langhe sy in de Ghemeente verkeert hebben, hoese sick ghedragen hebben, wanneer sy van daer gescheyden zijn, waerse henen gaen willen, ende andere dierghelijcke dinghen.


1) In nr. 3 staat hier: Doch die Dienaers; bij C. en J. ontbreekt dat woordje doch.
2) In nr. 3, bij C. en bij J.: sullen sij.