Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Voorts onder de grove sonden die weerdigh zijn met opschortinghe ofte afstellinghe vanden dienst ghestraft te worden / zijn dese de voornaemste. Valsche Leere of Ketterije : openbare scheur-maeckinghe : opentlijcke blasphemie : Symonie: trouloose verlatinge zijns diensts / ofte indringhinge in eens anders dienst : Meyneedicheyt : Eebreuck : Hoererije / Dieverije / gewelt / gewoonlijcke dronckenschap / vechterije / vuyl ghewin : Cortelijck alle de sonden ende grove feyten die den Autheur voor de Werelt eerloos maeckê / ende in een ander gemeen Lidtmaet der Kercken der af-snijdinghe weerdigh souden gherekent werden.