Vande Diensten

Nopende die Dienaers die nu alreede indê dienst des Woordts zijnde / tot een ander Gemeente beroepen werden / sal desgelijcx soodanighe beroepinghe met correspondentie als vooren / gheschieden / soo wel inde Steden / als ten platte Lande / by den Kercken-Raet ende Diaconen met advijs ofte approbatie vandê Classe: alwaer de voorsz beroepene verthoonen sullen goede Kerckelijcke Attestatie van Leere ende Leven : Ende alsoo by den Magistraet vander plaetse respectivelijck gheapprobeert / ende der Ghemeynte den tijdt van veerthiê daghen voor-ghestelt zijnde / als boven / sullen met voorgaende Stipulatien ende Ghebeden bevestight werden. Onvercort int ghene vooren gheseyt is yemanden zijn deughdelijck recht van presentatie / ofte eenigh ander recht / voor zoo veel ‘tzelve stichtighlijck can worden gebruyckt / sonder nadeel van Gods Kercke / ende goeden Kercken ordre ; waerop de Hooghe Overheden ende Synoden der respective Provincien / wel gelieve te letten / eñ ten besten vande Kercken noodighe Orden te stellen.