Vande Diensten

Artikel
12

Dewijle een Dienaer des Woords eens Wettelijck / als boven / beroepen zijnde / zijn leven langh aenden Kercken-dienst verbonden is soo sal hem niet geoorloft zijn hem tot een anderen staet des levens te begheven : ten sy om groote ende wichtige oorsaecken / daer van die Classe kennisse nemen ende oordeelen sal.