Van de censuur en kerkelijke vermaning

Censuur over ambtsdragers

Wanneer dienaren des Woords, ouderlingen of diakenen een openbare grove zonde bedrijven, zullen ouderlingen en diakenen na voorafgaand onderzoek terstond uit hun ambt gezet worden door de kerkenraden van de plaatselijke en dichtstbijgelegen gemeente. De dienaren des Woords zullen in zo’n geval geschorst worden, waarna de classis met advies van deputaten naar art. 49 K.O. beoordeelt of zij afgezet dienen te worden.
Zowel bij schorsing als afzetting zal een kerkenraad c.q. classis hoor en wederhoor toepassen.