Meijer, G.J.

Ratifikasie in die gereformeerde kerkreg

Genre: Literatuur

Potchefstroom

1995

Verhandeling voorgelê vir die gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad Theologiae Magister in die Fakulteit Teologie aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.
 
 
 
Studieleier: Prof. dr. A. le R. du Plooy
 
 
Potchefstroom
1995