Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 18.

No.
349

De in overgangsbepaling no. 348 sub 2 bedoelde colleges van kerkvoogden vallen onder de bepalingen van ordinantie 18 met ingang van de dag, waarop het plaatselijk reglement op het beheer aan de bepalingen der kerkorde is aangepast.