Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
324

Indien op de datum, waarop de artikelen 1-13 van deze ordinantie voor een bepaalde gemeente in werking treden, reeds een begroting is vastgesteld, behoudt deze haar gelding voor het kalenderjaar, waarop zij betrekking heeft.