Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 16.

No.
320

Zolang in een gemeente met meer dan één predikantsplaats voor gewone werkzaamheden nog geen wijk-gemeenten zijn gevormd, wordt die gemeente voor de toepassing van de op het college van kerkvoogden betrekking hebbende bepalingen van de kerkorde beschouwd als een gemeente met één predikantsplaats.