Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 15.

No.
295

Deze benoeming geschiedt voor de eerste maal voor de jaren 1951-1954 en vindt voor dit geval plaats in de maand April van het jaar 1951, waarbij de op 30 April 1951 als voorzitter, secretaris of administrerend diaken fungerende diakenen aftreden, doch als zodanig terstond herbenoembaar zijn.