Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 1.

No.
100

Het in overgangsbepaling no. 99 bepaalde is echter niet van toepassing op hen, voor wie reeds op 30 April 1951, hetzij bij of krachtens kerkelijk reglement, hetzij volgens aanstelling, bijzondere overeenkomst of regeling, een vroegere leeftijdsgrens bestond, in welk geval deze vroegere grens voor hen gehandhaafd blijft.