Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Wanneer het bepaalde in het zesde lid van dit artikel geen aanleiding geeft tot het aanbrengen van een wijziging in de indeling der gemeente in geographische onderdelen, geeft de kerkeraad daarvan kennis aan het breed moderamen van de classicale vergadering, onder mededeling van het getal der lidmaten, die op dat tijdstip in elk der geographische onderdelen der gemeente woonachtig zijn.