Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 16

Zolang een dienaar des Woords aan een gemeente verbonden is voor arbeid als bedoeld in artikel 10, zal deze in het onderhoud van hem en zijn gezin voorzien, overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen. Zij zal zich van deze plicht niet ontslagen mogen rekenen, indien hij wegens ziekte of om een andere wettige reden zijn werk tijdelijk niet kan verrichten.
Indien met toepassing van het derde lid van artikel 10 anderen dan de kerkenraad mede verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden van deze dienaar des Woords, kan met zijn bewilliging geheel of gedeeltelijk op andere wijze in het bovenbedoelde onderhoud worden voorzien.