Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 11

Een dienaar des Woords, die arbeid aanvaardt waardoor hij aan een gemeente verbonden blijft of wordt, maar welke voor hem een verhindering is de in artikel 10 bedoelde taak in een gemeente te verrichten, zal toch de eer en de naam van een dienaar des Woords behouden, mits is voldaan aan de in lid 2 omschreven vereisten en de door de generale synode vastgestelde bepalingen.
Een proponent, die arbeid aanvaardt als hierboven bedoeld, zal de eer en de naam van een dienaar des Woords ontvangen, mits is voldaan aan de eerdergenoemde vereisten en bepalingen.