IV. De kerkelijke vergaderingen

Artikel
38

Landelijke vergadering

38.1 Afvaardiging, leiding en frequentie

Naar de landelijke vergadering zendt elke regiovergadering vijf stemhebbende afgevaardigden, voorzien van een bewijs van afvaardiging en eventuele instructies. Van deze vijf afgevaardigden worden, zo mogelijk, geen twee uit dezelfde kerk gekozen.
De leiding van de landelijke vergadering berust bij een uit de vergadering gekozen moderamen.
Een landelijke vergadering wordt in de regel elke drie jaar gehouden. Vervroegde bijeenroeping vindt plaats:

  • indien beroep is ingesteld inzake tucht over of ontslag van een predikant, of
  • indien beroep is ingesteld op grond van een van de toepasselijke artikelen van de regeling voor de Kerkelijke Onderzoeken, of
  • op verzoek van twee regiovergaderingen, of
  • op verzoek van het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding overeenkomstig de in haar Reglement omschreven wijze, of
  • op verzoek van het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken overeenkomstig de in haar Reglement omschreven wijze.

38.2 Agenda en voorlopig oordeel

Een landelijke vergadering wordt gesloten nadat haar agenda is afgehandeld.
Zij kan echter ook in een haar voorgelegde gewichtige zaak slechts een voorlopig oordeel geven. In dit geval wordt de landelijke vergadering, nadat de agenda voor het overige is afgehandeld, voorlopig gesloten.
Een landelijke vergadering wordt voorlopig gesloten indien ten minste twaalf kerken de wens hiertoe voor opening van de landelijke vergadering kenbaar gemaakt hebben, of indien een derde deel van de aanwezige afgevaardigden zich hiervoor ter vergadering uitspreekt.

38.3 Voortgezette landelijke vergadering

Een voorlopig gesloten landelijke vergadering wordt voortgezet om de zaken waarover zij een voorlopig oordeel gaf, af te handelen.
Naar de voortgezette landelijke vergadering zendt elke kerk rechtstreeks één stemhebbende afgevaardigde, voorzien van een bewijs van afvaardiging.
Een oorspronkelijke afgevaardigde naar deze landelijke vergadering heeft in de voortgezette vergadering een adviserende stem. Hij kan door de kerk waarvan hij lid is, echter ook worden aangewezen als haar stemhebbende afgevaardigde.
De notulen betreffende de zaken waarover een voorlopig oordeel is gegeven, worden uiterlijk twee maanden na het uitspreken van het voorlopige oordeel naar de kerken gezonden. De voortgezette vergadering vindt binnen vier maanden na de voorlopige sluiting plaats.
Een voortgezette landelijke vergadering kan een voorlopig besluit — eventueel geamendeerd — aannemen of verwerpen, maar niet vervangen.