Du Plooy, A. le Roux

Die verband tussen die Skrif, konfessie en kerkorde volgens die gereformeerde kerkreg

Intreerede op 16 Oktober 1987

Genre: Literatuur

Potchefstroom

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys

1988

ISBN: 0-86-990-943-6

(Wetenskaplike Bydraes van die PU vir CHO Reeks H: Inougurele Rede nr. 113)