Die ampte

Ontslag van verbintenis aan die gemeente

Die kerkraad mag nie ’n predikant van sy verbintenis aan ’n gemeente ontslaan sonder medewete en goedkeuring van die klassis en die deputate van die partikuliere sinode nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Losmaking

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 11
Kerkorde FRCA (2003) 14
Kerkorde GKN (1905) Art. 11
Kerkorde GKSA (2000) 11
Kerkorde GKv (1978) Art. 14
Kerkorde NGKerk (2011) 12