Om de konfusie of verwarring te vermijden, die uit de verkiezing des gemenen volks ontstaan mocht, is besloten, dat de dienaren des Woords van de konsistorie der plaats, daar zij dienen zullen, beroepen zullen worden, doch alzo dat hierin zonder advies der classikale verzameling of twee of drie der genabuurde kerken, niet geschiede, en zullen alzo de gemeenten voorgesteld worden, naar uitwijzen van het 13e artikel der Embdische Synode.