Tot uitroeiing der valse leringen en dwalingen, die door het lezen der ketterse boeken zeer toenemen, zal men die middelen gebruiken die hierna volgen. Ten eerste, zullen de dienaren van de predikstoel het volk vermanen tot naarstige lezing der Heilige Schriftuur, en van de ongezonde ketterse boeken afmanen, doch de namen der boeken spaarlijk noemen. Ten tweede zullen de boekverkopers (de reine leer toegedaan) van de dienaren vermaand worden, dat ze zulke boeken niet drukken noch verkopen. Ten derde, zullen de dienaren in het huisbezoek der lidmaten der gemeente naarstelijk toezien, of in hun huizen enige schadelijke boeken zijn, opdat ze hen vermanen mogen, zulke boeken weg te doen.