Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Van alsulcke sonden die van haer natueren weghen openbaer /ofte door verachtinghe der Kerckelijcke vermaninghen int openbaer ghecomen zijn / zal de versoeninghe (wanneermen seeckere teeckenen der boetvaerdicheydt siet) openbaerlijck gheschiedê / door het oordeel des Kercken-Raedts : Ende ten platten Lande / ofte in mindere Steden / daer maer eenen Dienaer en is / met advijs van twee ghenae-buerde Kercken / in sulcke forme ende maniere als tot stichtinghe van een yder Kercke bequaem sal gheoordeelt worden.