Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Ghelijckerwijs de Christelijcke straffe Geestelijck is / ende niemant vanden Borgerlijcke gherichte ende straffe der Overheydt bevrijt / alsoo wordê oock beneffens de Borgerlijcke straffe de Kerckelijcke Censuren nootsaeckelijck vereyst / om den Sondaer met der Kercke ende zijnen naesten te versoenen / ende de ergernisse uyt de Gemeente Christi wegh te nemen.