De afsnijding

Aleer men tot de afsnijding komt, zal men de hardnekkigheid des zondaars der gemeente openbaar te kennen geven, de zonden verklarende, mitsgaders de naarstigheid aan hem bewezen, in ’t bestraffen, afhouden van het Avondmaal, en menigvuldige vermaningen, en zal de gemeente vermaand worden hem aan te spreken, en voor hem te bidden. Zodanige vermaningen zullen er drie geschieden. In de eerste zal de zondaar niet genoemd worden, opdat hij enigszins verschoond worde. In de tweede zal met advies der classis zijn naam uitgedrukt worden. In de derde zal men de gemeente te kennen geven, dat men hem (tenzij dat hij zich bekere) van de gemeenschap der kerk uitsluiten zal, opdat zijne afsnijding, zo hij hardnekkig blijft, met stilzwijgende bewilliging der kerken geschiede. De tijd tussen de vermaningen zal in ’t oordeel des kerkenraads staan.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Afkondigingen in tuchtprocedure
Excommunicatie
Goedkeuring door de classis
Instemming van de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 77
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 77
Kerkorde GG (2008) Art. 77
Kerkorde GKN (1905) Art. 77
Kerkorde GKSA (2000) 77

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 71-81
Gier, K. de (1989) Art. 77
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.10