Van de diensten

Wie niet als dienaar des Woords mag optreden

In de dienst van Woord en sacramenten mogen alleen zij voorgaan, die daartoe wettig beroepen en bevestigd zijn.
Ten aanzien van hen die in strijd hiermee handelen en ondanks herhaalde vermaningen toch voortgaan, zal de classis oordelen of men hen voor scheurmakers verklaren of op andere wijze straffen zal.