Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

c. Dienst der sacramenten

Artikel
75

1. Toegang tot het heilig avondmaal wordt verkregen door het afleggen van openbare belijdenis des geloofs, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier zal worden gebruikt.
2. Voordat iemand wordt toegelaten tot het afleggen van deze belijdenis des geloofs, zal de kerkeraad een onderzoek instellen naar zijn beweegredenen, alsook naar zijn leef en wandel.
3. Zij, die uit een andere gemeente overkomen, zullen tot het heilig avondmaal toegang verkregen op grond van een overgelegde attestatie, voorzover deze genoegzame waarborg biedt van een gezonde leer en een godvrezende wandel.
4. Zij, die uit een andere dan een Gereformeerde kerk daartoe het verlangen kenbaar maken, zullen tot het heilig avondmaal toegang verkrijgen, nadat zij op grond van een door de kerkeraad ingesteld onderzoek naar hun leer en wandel, in de gemeente zijn opgenomen. De kerkeraad kan daarbij bepalen, dat vooraf door hen openbare belijdenis des geloofs moet worden afgelegd.
5. Geen toegang tot het heilig avondmaal wordt verkregen dan nadat de namen van hen, die daartoe het verlangen kenbaar hebben gemaakt, aan de gemeente ter goedkeuring zijn voorgedragen.