Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 27.

Bevoegdheden van predikanten buiten vaste bediening

Lid 4 is van overeenkomstige toepassing voor proponenten die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Zij kunnen hun dienstwerk slechts aanvangen na bevestiging in het ambt van predikant als bedoeld in ord. 3-5-7.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-27, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.