Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige dienstdoende predikanten

Artikel 22.

Predikanten in algemene dienst

Een predikant in algemene dienst wordt beroepen door een classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de generale synode, voor de duur van de werkzaamheden die de predikant worden opgedragen.
De predikant wordt beroepen tot predikant dan wel tot predikant-geestelijk verzorger.
Na beëindiging van de opdracht zonder voorafgaande ontheffing van of ontzetting uit het ambt wordt de betrokken predikant ontheven van de werkzaamheden. Betrokkene behoudt als predikant van de kerk de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten, en is, tenzij deze de kleine synode laat weten dat de omstandigheden het voor betrokkene onmogelijk maken een beroep in overweging te nemen, beroepbaar predikant voor een periode van vier jaar. Deze periode kan telkens met vier jaar door de kleine synode worden verlengd.1, 2


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-22-2, besluit generale synode d.d. 7 april 2006, ingegaan 1 juli 2006.
2 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-22-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.