Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
225

Het breed moderamen der provinciale kerkvergadering — het breed moderamen der classicale vergadering en de kerkeraad van de woonplaats van de betrokkene gehoord — kan van geval tot geval op verzoek van de betrokkene ten aanzien van hem, die vóór 1 Januari 1945 met goed gevolg het examen heeft afgelegd, bedoeld in artikel 13 van het reglement op het godsdienstonderwijs, verklaren, dat hij geacht wordt de bevoegdheden als van een catecheet te bezitten.