Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 3.

Buitengewone werkzaamheden.

Indien het belang der Kerk zulks vordert, kan het breed moderamen der synode, gehoord het breed moderamen der ambtelijke vergadering, die de beroeping deed, en de betrokken predikant, bij met redenen omkleed besluit de ambtsvervulling van een predikant voor buitengewone werkzaamheden doen eindigen, in welk geval het beslist over de toekenning van de bevoegdheden als van een emeritus predikant.