Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 3.

Buitengewone werkzaamheden.

Lid
2

Zulk een predikant is bevoegd tot
de verkondiging des Woords,
de bediening van de sacramenten,
de dienst der gebeden,
de leiding van de kerkdiensten,
de bevestiging van ambtsdragers en van hen, die tot een bediening zijn geroepen,
de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk, en
alsmede, voorzover dit verband houdt met de werkzaamheden waarmede hij is belast, tot
de catechese, en
het afnemen van de openbare belijdenis des  geloofs.